PADOOH: NỀN TẢNG KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Padooh là một nền tảng bán hàng đa dạng, phục vụ cho người bán hàng cả trong và ngoài nước. Với tính năng CRM bao gồm quản lý hợp đồng, báo giá, công nợ, chiết khấu và nhiều tính năng khác, Padooh hỗ ..

KHÁM PHÁ PADOOH

EXPLORE PADOOH

HỆ THỐNG BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI VÀ TIỆN ÍCH

MODERN SALES SYSTEM AND UTILITIES

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁN HÀNG PADOOH

INTRODUCING PADOOH SALES SYSTEM

Padooh là một nền tảng bán hàng đa dạng, phục vụ cho người bán hàng cả trong và ngoài nước. Với tính năng CRM bao gồm quản lý hợp đồng, báo giá, công nợ, chiết khấu và nhiều tính năng khác, Padooh hỗ trợ tối ưu hóa quá trình bán hàng và quản lý mối quan hệ với khách hàng.

Padooh is a diversified sales platform, catering to sellers both domestically and abroad. With CRM features including contract management, quotes, liabilities, discounts, and more, Padooh helps optimize the sales process and manage customer relationships.

PADOOH: NỀN TẢNG KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG QUẢNG CÁO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

PADOOH: PLATFORM TO CONNECT DOMESTIC AND FOREIGN ADVERTISING MARKETS

PADOOH đóng vai trò như cây cầu kết nối giữa các bên liên quan trong thị trường quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam, cung cấp một nền tảng mượt mà cho việc bán hàng thông qua ứng dụng PADOOH, tích hợp sản phẩm thông qua các nền tảng thương mại điện tử ex-dooh.asiamedia.vn và adtechasia.sg. Những nền tảng này cung cấp các thành phần, công nghệ và dịch vụ cho việc thuê không gian quảng cáo cho tất cả các chủ bảng tại Việt Nam.

AIG COMMUNICATIONS đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nền tảng và cập nhật sản phẩm trên các nền tảng này, cũng như phát triển các ứng dụng tiện ích đa dạng cho khách hàng, chủ bảng và các đại lý toàn cầu sử dụng để đặt hàng qua ứng dụng PADOOH. Chủ bảng có thể cập nhật giá cả và quản lý nền tảng của họ thông qua tài khoản truy cập được cung cấp bởi AIG COMMUNICATIONS, trong khi các đại diện bán hàng toàn cầu được cấp tài khoản truy cập để quản lý khách hàng và phân quyền quản trị cho các thành viên trong nhóm.

Qua ứng dụng PADOOH, khách hàng, các đại lý toàn cầu, đại diện bán hàng và chủ bảng được kết nối với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam.

PADOOH plays a pivotal role as a bridge connecting various stakeholders in Vietnam’s outdoor advertising market, providing a seamless platform for sales through the PADOOH app and product integration via e-commerce platforms such as ex-dooh.asiamedia.vn and adtechasia.sg. These platforms offer components, technology, and services for renting advertising spaces to all billboard owners in Vietnam.

AIG COMMUNICATIONS plays a crucial role in providing and updating products on these platforms, as well as developing diverse utility applications for customers, billboard owners, and global agencies to use for ordering through the PADOOH app. Billboard owners can update prices and manage their platforms through access accounts provided by AIG COMMUNICATIONS, while global sales representatives are granted access accounts to manage customers and assign administrative permissions to team members.

Through the PADOOH app, customers, global agencies, sales representatives, and billboard owners are interconnected, fostering favorable conditions for the development of Vietnam’s outdoor advertising market.

LỢI ÍCH CHO ĐƠN VỊ CHỦ BẢNG VÀ SALE

BENEFITS OF THE BOARD OWNER AND SALES UNIT

1.TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG

1.ENHANCE CUSTOMER ACCESSIBILITY

Với PADOOH, các đơn vị chủ bảng và sale có thể tiếp cận đối tượng khách hàng một cách hiệu quả thông qua các chiến dịch quảng cáo địa lý cụ thể.

Khả năng tùy chỉnh linh hoạt cho phép họ định rõ mục tiêu và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu.

With PADOOH, sign and sales units can effectively reach customers through specific geographic advertising campaigns.

Flexible customization allows them to clearly define their goals and reach the right target audience.

PADOOH cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để người dùng có thể đánh giá hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo và điều chỉnh chiến lược một cách nhanh chóng.

Điều này giúp họ tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc tìm ra những chiến lược quảng cáo hiệu quả nhất.

PADOOH provides powerful analytics tools so users can evaluate the performance of advertising campaigns and adjust strategies quickly.

This helps them save time and resources in finding the most effective advertising strategies.

3.LƯU TRỮ DỮ LIỆU VÀ QUẢN LÍ THÔNG MINH

3. DATA STORAGE AND INTELLIGENT MANAGEMENT

PADOOH không chỉ là một ứng dụng bán hàng thông thường, mà còn là một nền tảng lưu trữ dữ liệu toàn diện, từ thông tin khách hàng đến quản lý đơn hàng và theo dõi công nợ. Với PADOOH, mọi thông tin quan trọng được tự động lưu lại và liên kết với nhau, giúp cho quá trình bán hàng trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Tính năng nổi bật của PADOOH bao gồm:

 1. Quản lý dữ liệu khách hàng: Từ email đến số điện thoại, tất cả thông tin khách hàng đều được ghi lại một cách tự động và có tổ chức trên PADOOH, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và tương tác với khách hàng một cách hiệu quả.
 2. Báo giá và đơn hàng: Tạo và gửi báo giá, sau đó quản lý và duyệt đơn hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện, tất cả chỉ qua một ứng dụng duy nhất.
 3. Theo dõi công nợ và hợp đồng: Theo dõi tình trạng công nợ và hợp đồng một cách tự động và chi tiết, giúp bạn kiểm soát tài chính và quản lý hợp đồng một cách hiệu quả.
 4. Tối ưu hóa công việc nhóm: Liên kết nhóm người bán hàng, chia sẻ dữ liệu và làm việc cộng tác một cách dễ dàng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Với PADOOH, bạn không chỉ bán hàng mà còn tối ưu hóa công việc của cả nhóm, giúp cho mọi người làm việc một cách thông minh và linh hoạt hơn.

PADOOH is not just an ordinary sales app; it’s a comprehensive data storage platform, from customer information to order management and debt tracking. With PADOOH, all crucial information is automatically stored and linked together, making the sales process more flexible and convenient than ever.

The standout features of PADOOH include:

 1. Customer data management: From emails to phone numbers, all customer information is automatically recorded and organized on PADOOH, making it easy for you to search for and interact with customers effectively.
 2. Quotation and order management: Create and send quotations, then manage and approve orders quickly and conveniently, all within a single application.
 3. Debt and contract tracking: Automatically and meticulously track debt and contract statuses, helping you control finances and manage contracts efficiently.
 4. Team workflow optimization: Connect sales teams, share data, and collaborate seamlessly, making teamwork easier and more effective than ever before.

With PADOOHH, you’re not just selling; you’re optimizing the workflow for your entire team, enabling everyone to work smarter and more flexibly.

4.CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

4.CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) AND DATA MANAGEMENT

Padooh cung cấp một loạt các trường CRM minh họa để quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả. Điều này bao gồm các trường như tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch và các chi tiết khác có liên quan. Nhờ vào các trường này, người dùng có thể tổ chức, theo dõi và phân tích thông tin khách hàng một cách toàn diện, giúp họ hiểu rõ hơn về nhu cầu và hành vi của khách hàng để có thể tạo ra các chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Các tính năng như Quản lý danh tính và Setting Management trong Padooh không chỉ giúp người dùng quản lý dữ liệu một cách hiệu quả mà còn tạo điều kiện linh hoạt cho việc điều chỉnh các thiết lập. Quản lý danh tính giúp tổ chức thông tin khách hàng một cách cụ thể và dễ dàng truy cập, trong khi Setting Management. Điều này giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và đáp ứng được các yêu cầu đa dạng từ người dùng.

Padooh provides a series of illustrated CRM fields to manage customer information effectively. This includes fields such as name, address, contact information, transaction history, and other relevant details. Thanks to these fields, users can organize, track and analyze customer information in a comprehensive way, helping them better understand customer needs and behavior so they can create business strategies. suitable and effective business.

Features such as Identity Management and Setting Management in Padooh not only help users manage data effectively but also facilitate flexibility in adjusting settings. Identity Management helps organize customer information specifically and easily access, while Setting Management. This helps optimize workflow and meet diverse user requirements.

CÙNG KHÁM PHÁ TÍNH NĂNG CỦA PADOOH

EXPLORE THE FEATURES OF PADOOH

Khám phá các tính năng tuyệt vời của Padooh! 

 • Cập nhật giá gốc một cách minh bạch và tin cậy, giúp bạn tự tin trong mọi giao dịch.
 • Quản lý sàn thương mại đơn giản và hiệu quả, với cập nhật sản phẩm từ chủ bảng D-OOH.
 • Lập báo giá và chọn vị trí quảng cáo một cách nhanh chóng và tiện lợi, từ 64 tỉnh thành trên toàn quốc.
 • Duyệt giá, hợp đồng và quản lý công nợ một cách thuận tiện và an toàn, với bảo mật thông tin khách hàng.

Discover the amazing features of Padooh! 

 • Update the original price transparently and reliably, giving you confidence in every transaction.
 • Trade floor management is simple and efficient, with product updates from the D-OOH panel owner.
 • Create quotes and choose advertising positions quickly and conveniently, from 64 provinces and cities nationwide.
 • Browse prices, contracts and manage liabilities conveniently and securely, with customer information confidentiality.

(POS) CỦA PADOOH: TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH

(POS) BY PADOOH: OPTIMIZING RETAIL OPERATIONS AND BUSINESS MANAGEMENT

Hệ thống POS của Padooh cung cấp một loạt các tính năng để tối ưu hóa hoạt động bán lẻ và nâng cao quản lý kinh doanh. Dưới đây là một số chức năng chính:

 1. Tuân thủ và Bảo mật: Bảo vệ chống lại các vi phạm bảo mật và đảm bảo tuân thủ GDPR với các tính năng như mã hóa end-to-end và xác thực hai yếu tố.

 2. Quản lý Kho: Cho phép phân loại hệ thống các mặt hàng, theo dõi kho hàng và cập nhật kho hàng thời gian thực.

 3. Giao dịch Thanh toán: Hỗ trợ nhiều loại thanh toán và đảm bảo các giao dịch tuân thủ PCI DSS để xử lý một cách an toàn.

 4. Bán hàng và Tiếp thị: Cung cấp các công cụ để quản lý các chiến dịch tiếp thị và tạo báo cáo tóm tắt để đạt được đối tượng khách hàng.

Các tính năng này được thiết kế để cải thiện hiệu suất, đảm bảo giao dịch an toàn và quản lý các khía cạnh khác nhau của một doanh nghiệp bán lẻ một cách hiệu quả. Để biết danh sách chi tiết các tính năng, bạn có thể tham khảo Danh sách tính năng và Yêu cầu hệ thống POS cho năm 2024.

Padooh’s POS system offers a range of features to optimize retail operations and enhance business management. Here are some key functionalities:

 1. Compliance and Security: Protect against security breaches and ensure GDPR compliance with features such as end-to-end encryption and two-factor authentication.

 2. Inventory Management: Allows for systematizing item classification, tracking inventory, and updating real-time stock levels.

 3. Payment Transactions: Supports multiple payment types and ensures PCI DSS compliance for secure transaction processing.

 4. Sales and Marketing: Provides tools for managing marketing campaigns and generating summary reports to target customers effectively.

These features are designed to enhance efficiency, ensure secure transactions, and effectively manage various aspects of retail businesses. For a detailed list of features, you can refer to the Feature List and POS System Requirements for 2024.

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI AIG

TECHNOLOGY TRANSFER AT AIG

AIG đang mở rộng chương trình hợp tác để kết nối với chủ bảng và các công ty quảng cáo, cả trong và ngoài nước, thông qua việc chuyển giao ứng dụng bán hàng và cung ứng thiết bị. Chúng tôi tin rằng việc hợp tác với các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm bổ sung sẽ giúp chúng tôi cùng nhau phát triển và mở rộng thị trường. Chúng tôi cam kết hỗ trợ lẫn nhau để tăng cường sự đa dạng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Dưới đây là một số sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp:

 • Chuyển giao công nghệ phát sóng LCD và màn hình LED trên toàn quốc.
 • Chuyển giao hệ thống, ứng dụng bán hàng, và nhiều hơn nữa.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đầy đủ và hiệu quả mọi nhu cầu của đối tác. Qua việc chuyển giao ứng dụng bán hàng và cung ứng thiết bị, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường kinh doanh tiện lợi và hiệu quả cho cả hai bên.

Hơn nữa, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp sáng tạo như cho thuê thiết bị, tận dụng các khe trống quảng cáo trên màn hình LCD và LED để tăng doanh thu cho AIG, chủ bảng, và các nhà đầu tư. Ngoài ra, AIG hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển một mạng lưới quảng cáo ngoài trời trên khắp các tỉnh thành, sử dụng các ứng dụng nền tảng và công nghệ sáng tạo để đổi mới ngành quảng cáo.

AIG is expanding its partnership program to connect with billboard owners and advertising companies, both domestically and internationally, through the transfer of sales and equipment supply applications. We believe that collaborating with businesses providing complementary products will help us mutually develop and expand the market. We are committed to supporting each other to enhance product diversity and meet the diverse needs of customers.

Here are some of the products and services we offer:

 • Transfer of LCD and LED screen broadcasting technology nationwide.
 • Transfer of systems, sales applications, and more.

We pledge to fully and effectively meet all the needs of our partners. Through the transfer of sales and equipment supply applications, we aim to create a convenient and efficient business environment for both parties.

Furthermore, we also provide innovative solutions such as equipment leasing, utilizing advertising slots on LCD and LED screens to increase revenue for AIG, billboard owners, and investors. Additionally, AIG collaborates with investors both domestically and internationally to develop an outdoor advertising network across provinces and cities, utilizing platform applications and innovative technologies to innovate the advertising industry.

Hệ thống Padooh cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo tính chủ động và hiệu quả cho khách hàng.  Ngoài ra, AIG hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để phát triển một mạng lưới quảng cáo ngoài trời trên khắp các tỉnh thành, sử dụng các ứng dụng nền tảng và công nghệ sáng tạo để đổi mới ngành quảng cáo.Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc nhận hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ đến Nhân viên Chăm sóc khách hàng theo thông tin như sau:

The Padooh system provides a comprehensive solution for managing and deploying advertising campaigns, ensuring proactive and effective results for customers. Additionally, AIG collaborates with investors both domestically and internationally to develop an outdoor advertising network across provinces and cities, utilizing innovative platform applications and technologies to revolutionize the advertising industry. For more detailed information or assistance, please contact our Customer Care representatives using the following information:

BOOKING D-OOH

“Vui lòng để lại thông tin của bạn để nhận báo giá chi tiết và tư vấn từ chúng tôi.”

-------------------------------
**ADVERTISING ECOSYSTEM**
https://aig.asiamedia.vn
**DOOH E-COMMERCIAL**
+ **RENTAL LOCATION:**
https://ex-dooh.asiamedia.vn
+ **EQUIPMENT:**
https://adtechasia.sg
**Add**

**Quy Nhon Head office:** 82 Bui Thi Xuan St., Le Hong Phong Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province

**Ha Noi presentations:** Lot 501-502, 5th Floor, The Golden Palm Building, 21 Le Van Luong St., Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan Dist., Ha Noi City, Vietnam

**HCM presentations:** 68 Nguyen Hue St., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
0 Bình luận

Không tìm thấy bình luận nào