TRẢI NGHIỆM QUẢNG CÁO 4.0 – CÙNG HỆ SINH THÁI ASIAMEDIA/EXPERIENCING ADVERTISING 4.0 – WITH ASIAMEDIA ECOSYSTEM

AsiaMedia là đơn vị hoạt động hơn 15 năm trong ngành Quảng cáo Ngoài trời. Với kinh nghiệm lâu năm cùng sự phát triển không ngừng của công nghệ. Việc tích hợp nhiều tiện ích, báo giá kịp thời, nhanh c..

TRẢI NGHIỆM QUẢNG CÁO 4.0 - CÙNG HỆ SINH THÁI ASIAMEDIA

EXPERIENCING ADVERTISING 4.0 - WITH ASIAMEDIA ECOSYSTEM

Kính thưa Quý khách hàng!

Dear Customers!

Lời đầu tiên, AsiaMedia xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến Khách hàng. Cảm ơn Khách hàng đã đồng hành, hợp tác cùng doanh nghiệp trong thời gian qua.

First of all, AsiaMedia would like to send greetings and best wishes to the customers. Thank you for accompanying and cooperating with the business in the past time.

AsiaMedia là đơn vị hoạt động hơn 15 năm trong ngành Quảng cáo Ngoài trời. Với kinh nghiệm lâu năm cùng sự phát triển không ngừng của công nghệ. Việc tích hợp nhiều tiện ích, báo giá kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Góp phần giúp Kế hoạch truyền thông của Khách hàng được hiệu quả và tính chính xác cao.

AsiaMedia is a unit which has been operating for more than 15 years in the Outdoor Advertising industry. With many years of experience and along with continuous development of technology. The integration of many utilities; timely, fast and accurate quotes. Contributing to helping the customers’ Communicative Plan be effective and highly accurate.

Đáp ứng được nhu cầu linh động và nhanh chóng mà Khách hàng đề ra. Nay AsiaMedia cho ra đời hệ sinh thái sản phẩm quảng cáo thông qua chuỗi hệ thống bán hàng online. Đó cũng là tiền đề giúp cho AsiaMedia được biết đến là doanh nghiệp quảng cáo hàng đầu tại Việt Nam. AsiaMedia cũng là đơn vị tuyên phong phát triển hệ thống booking sản phẩm quảng cáo OOH và DOOH online.

Having met the flexible and fast needs that the customers set. Now AsiaMedia has launched an ecosystem of advertising products through a chain of online sales systems. That is also the premise for helping AsiaMedia to be known as the leading advertising business in Vietnam. AsiaMedia is also a pioneering unit  in developing an online OOH and DOOH advertising product booking system.

Giới thiệu Hệ sinh thái AsiaMedia

Introduction to AsiaMedia Ecosystem

Hệ sinh thái AsiaMedia là phần mềm giúp AsiaMedia tích hợp nhiều tiện ích trong công tác Sales, CSKH, Sản xuất, Nhân sự… giúp việc quản lý, lưu trữ, làm việc trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn, mang đến hiệu quả cao nhất cho khách hàng, đối tác và Công ty; gồm:

AsiaMedia ecosystem is software that helps AsiaMedia integrate many utilities in Sales, Customer Care, Production, Human Resources…helping management, storage and work to become easier, more advantageous, bringing the highest effect for the customers, partners and the Company; including:

+ Trang mạng xã hội.

+ Social network page.

+ Hệ thống Quản lý sản phẩm (phần mềm nội bộ của AsiaMedia).

+ Product Management System (AsiaMedia’s internal software).

+ Sàn Thương mại Điện tử.

+ E-Commerce Platform.

+ Hệ thống Tracking D-OOH.

+ Tracking system D-OOH.

APP.ASIAMEDIA.VN

Là trang web giúp Khách hàng dễ dàng booking các sản phẩm quảng cáo ngoài trời của AsiaMedia.

A website that helps customers easily book outdoor advertising products of AsiaMedia.

Với chuỗi hệ thống sản phẩm phủ sóng toàn quốc, cùng hệ thống sản phẩm đa dạng mang đến trải nghiệm quảng cáo thực tế cho Khách hàng khi những vị trí, sản phẩm khách hàng lựa chọn luôn có những thông tin đầy đủ, chính xác cùng với hình ảnh vị trí thực tế.

With a nationwide product chain, and a diverse product system, it brings a realistic advertising experience to customers when the locations and products selected by customers always have complete and accurate information along with the actual local image.

Hãy cùng AsiaMedia trải nghiệm hệ sinh thái 4.0

Let's experience the 4.0 ecosystem with AsiaMedia

Sàn Thương mại Điện tử

E-commerce Platform

Khi khách hàng có nhu cầu muốn quảng cáo, hãy vào trang web https://ex-dooh.asiamedia.vn/  – nơi cung cấp hơn 5000 vị trí quảng cáo toàn quốc, trên 100 đơn vị chủ bảng quảng cáo Việt Nam. Khi đó Khách hàng dễ dàng lựa chọn được vị trí quảng cáo phù hợp nhiều tiêu chí đề ra như: chi phí, vị trí, kích thước, độ phủ sóng…. Giúp khách hàng cơ bản hiểu rõ được.

When the customers need to advertise, go to the website https://ex-dooh.asiamedia.vn/ – which provides more than 5000 advertising positions nationwide, over 100 Vietnamese billboard owners. At that time, the customers can easily choose an advertising position that suits many criteria such as cost, location, size, coverage…. Help the customers basically understand more clearly.

Khách hàng có thể lập báo giá và chọn vị trí quảng cáo theo nhu cầu trên hệ thống bằng cách đăng nhập vào website bằng gmail tại trang web https://sale.asiamedia.vn/ . Hệ thống đa dạng sản phẩm, minh họa các dòng sản phẩm quảng cáo.

The customers can make quotes and choose advertising positions according to their needs on the system by logging in to the website with gmail at https://sale.asiamedia.vn/. Product diversity system, illustrating advertising product lines.

Khách hàng có thể lập báo giá và chọn vị trí quảng cáo theo nhu cầu trên hệ thống bằng cách đăng nhập vào website bằng gmail tại trang web https://sale.asiamedia.vn/ . Bằng các bước thực hiện như sau:

The customers can make quotes and choose advertising positions according to their needs on the system by logging in to the website with gmail at https://sale.asiamedia.vn/ . By following these steps:

+ Mở trang web https://sale.asiamedia.vn/ trên máy tính hoặc điện thoại

+ Open the website https://sale.asiamedia.vn/ on your computer or phone

+ Chọn mục Lập kế hoạch quảng cáo → Chiến dịch quảng cáo

+ Select the section Ad planning → Ad campaign

+ Chọn Sign In with bằng gmail của Khách hàng

+ Select Sign In with with Customer’s gmail

+ Chọn sản phẩm muốn báo giá

+ Select the product you want to quote

+ Chọn vị trí, thời gian cho vị trí cần báo giá

+ Select the location and time for the location to quote

+ Gửi báo giá

+ Send a quote

→ Khi đó, Báo giá sẽ tự động gửi đến mail mà Khách hàng đăng ký. Kèm thông tin chi phí vị trí báo giá (thời gian thuê, vị trí, số tiền, chiết khấu hoặc khuyến mãi nếu có)

→ Then, the Quotation will automatically be sent to the email registered by the Customer. Include location cost information quote (rental period, location, amount, discount or promotion if any)

Hệ thống đa dạng sản phẩm, minh họa các dòng sản phẩm quảng cáo.

Product diversity system, illustrating advertising product lines.

Ngoài hệ thống quảng cáo OOH & DOOH, AsiaMedia còn có hạng mục Thiết bị, Công nghệ quảng cáo, hệ thống này được AisaMedia đầu tư và phát triển hơn 5 năm qua. Khách hàng có thể nhận biết hạng mục này thông qua sàn thương mại điện tử (có trên 200 nhà máy Trung Quốc hoạt động sản xuất linh kiện, thiết bị, công nghệ quảng cáo cung cấp cho nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam). Đây là nơi cung cấp và đáp ứng nhiều thiết bị linh kiện trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời. AsiaMedia với kinh nghiệm lâu năm trong việc thi công, lắp đặt các công trình, AisaMedia tin tưởng khi Khách hàng hợp tác với doanh nghiệp sẽ góp phần mang đến trải nghiệm đầu tư hiệu quả, bên cạnh đó, AsiaMedia sẽ thực hiện cam kết bảo hành, bảo dưỡng công trình nhanh chóng, kịp thời. Thực hiện chuyển giao các công nghệ led khi khách hàng thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống led ngoài trời, trong nhà.

In addition to the OOH & DOOH advertising system, AsiaMedia also has a category of Equipment, Advertising Technology, this system has been invested and developed by AisaMedia for more than 5 years. The customers can identify this item through the e-commerce platform (there are over 200 Chinese factories producing components, equipment, and advertising technology to supply to many countries around the world, including: Vietnam). This is the place to supply and meet many equipment and components in the field of outdoor advertising. AsiaMedia with long-term experience in construction and installation of projects, AisaMedia believes that when customers cooperate with businesses, it will contribute to an effective investment experience. Besides, AsiaMedia will fulfill its commitment, warranty and maintenance for works quickly and in a timely manner. Carrying out the transfer of led technology when the customers invest in installing outdoor and indoor led systems.

Trong đó, AsiaMedia đã tiến hành hợp tác làm việc với các nhà cung cấp và trở thành đơn vị được chỉ định cung cấp, phân phối, lắp đặt, bảo dưỡng và vận hành tại Việt Nam cho hơn 200 nhà máy trên.

In which, AsiaMedia has conducted cooperation and work with suppliers and become the designated unit to supply, distribute, install, maintain and operate in Vietnam for more than 200 factories above.

https://adtechasia.sg/

Hệ thống Trang mạng xã hội

System of Social Networking Sites

AsiaMedia xây dựng hệ thống Trang mạng xã hội, với 02 trang web; góp phần hỗ trợ truyền thông cho khách hàng thông qua các hình thức:

AsiaMedia builds a system of social networking sites, with 02 websites; contribute to support communication for customers through the following forms:

+ Tạp chí điện tử – https://e-magazine.asiamedia.vn/

+ Electronic magazine – https://e-magazine.asiamedia.vn/

+ Kênh chia sẻ video – https://twoctv.asiamedia.vn/

+ Video sharing channel – https://twoctv.asiamedia.vn/

Khi khách hàng hợp tác cùng AsiaMedia sẽ được Công ty hỗ trợ thực hiện công tác truyền thông trên Tạp chí và Kênh TwoCTV bằng hình thức miễn phí. Giúp cho thương hiệu khách hàng được lan tỏa mạnh mẽ hơn, làm gia tăng giá trị cho Khách hàng.

When the customers cooperate with AsiaMedia, the Company will support the communication work on TwoCTV Magazine and Channel for free. Help the customer’s brand be spread stronger, increase the value for customers.

Kênh Tạp chí Điện tử

Kênh TwoCTV


Một số bài viết trên Tạp chí Điện tử và Kênh TwoCTV của AsiaMedia, giới thiệu những ứng dụng, hệ thống sản phẩm cũng như năng lực của AsiaMedia. Qua đó, giúp Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như hiệu quả của việc truyền thông bằng hệ thống AsiaMedia

Some articles on AsiaMedia’s Electronic Magazine and TwoCTV Channel, introduce AsiaMedia’s applications, product systems and capabilities. Thereby, helping customers better understand the benefits and effectiveness of communication by AsiaMedia system

LỜI KẾT

EPILOGUE

Với hệ thống phần mềm gần như hỗ trợ tối đa việc lên kế hoạch quảng cáo. AsiaMedia tin tưởng khi Khách hàng trải nghiệm hệ thống sẽ góp phần giúp Khách hàng có những định hướng, kế hoạch truyền thông hiệu quả hơn, chi phí cũng như vị trí, phương thức hoạt động đều được thực hiện nhanh chóng với một vài thao tác đơn giản.

With a software system that almost fully supports advertising planning. AsiaMedia believes that when the Customers experience the system, it will contribute to helping the Customers to have more effective communication orientations and plans, costs as well as location and operative methods are done quickly with a few simple operations.

AsiaMedia mong muốn được hợp tác với Quý khách booking quảng cáo và có vị trí địa điểm quảng cáo phù hợp, trung tâm, hệ thống, chuỗi, quốc lộ, trung tâm Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho AsiaMedia vị trí chúng tôi sẵn sàng khảo sát và tư vấn phương án xây dựng vị trí quảng cáo và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng lâu dài. Quý Khách hàng có thể gởi thông tin cho chúng tôi theo link sau:

AsiaMedia wishes to cooperate with you to book advertising and have a suitable advertising location, center, system, chain, national highway, center. The Customers just need to provide AsiaMedia with the location, then  we are willing to survey and advise on plans to build advertising positions and sign long-term lease contracts. You can send us information by following the link below:

============================

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

AIG – CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CHÂU Á

“Nhà tư vấn , cung cấp các sản phẩm, dịch vụ truyền thông – d-ooh quảng cáo hàng đầu Việt Nam“

Để đăng ký dịch vụ hoặc tìm hiểu thêm về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ qua: 

Địa chỉ : 

  • Trụ sở chính: 82 Bùi Thị Xuân, P. Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • VPDD – TP. HCM: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
  • VPDD – Hà Nội:Lô 501-502, Tầng 5, Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0 Bình luận

Không tìm thấy bình luận nào